درخواست AutoTrading STOP/RESTART

این منو برای درخواست تعلیق / راه اندازی مجدد معاملات خودکار در حال اجرا است.

برای درخواست استفاده از خدمات، از منوی «برنامه خدمات» استفاده کنید.

هیچ برنامه جداگانه ای برای خاتمه دادن به سرویس مورد نیاز نیست.
(در صورتی که پرداخت قبل از تاریخ انقضا از طریق فاکتور پرداختی که ماهانه برای شما ارسال می شود پردازش نشود، به طور خودکار فسخ می شود.)