Yêu cầu DỪNG/KHỞI ĐỘNG LẠI giao dịch tự động

Menu này dùng để yêu cầu tạm dừng/khởi động lại việc chạy giao dịch tự động.

Để đăng ký sử dụng dịch vụ, hãy sử dụng menu 'Ứng dụng dịch vụ'.

Không có ứng dụng riêng biệt được yêu cầu để chấm dứt dịch vụ.
(Nếu thanh toán không được xử lý trước ngày hết hạn thông qua hóa đơn thanh toán được gửi cho bạn hàng tháng, nó sẽ tự động bị chấm dứt.)